ЕОС Брокер АД Скопје е основано во 2016год а негов единствен и 100% акционер е Фила Група Доо

ВИЗИЈА

Нашата визија е да креираме конкурентска предност на осигурителниот пазар, обезбедувајќи им на нашите соработници, партнери и осигуреници квалитетни и безбедни услуги и продукти. Со постојано присуство на пазарот да достигнеме квалитет со кој ќе се надоврземе на веќе добро познатиот бренд на групацијата.

МИСИЈА И ЦЕЛИ

Нашата задача е да го претвориме секојдневниот ризик во трајна вредност и сигурност. Нашата мисија е низ континуиран процес на унапредување и усовршување да обезбедиме финансиска сигурност и сигурна иднина на нашите осигуреници. Насочени сме постојано на нашите осигуреници да им понудиме иновативни понуди, квалитетни услуги и продукти, како и да ги следиме нивните барања во континуитет

ЕОС Брокер АД Скопје

ул.Перо Наков бр.25

тел.+389 (0)2 6134 159 160 / +389 (0)2 6134 159

e-mail: m.galevska@eosbroker.mk 

Контакт

Адреса

Перо Наков 25 ,
1000 Скопје, С. Македонија

Телефон

+389 (0)2 6134 159 160 / +389 (0)2 6134 159

Е - пошта
Веб страна
Е - пошта