За Нас

  • 100% компанија во приватна сопственост
  • Сопственик: г-ѓа. Лидија Јошевска-Петровиќ
  • Генерален директор: г. Иван Петровиќ
  • Година на основање: 1991
  • Деловна област: Трговија на големо и мало
  • Број на вработени: 250
  • Имплементирани системи за управување со квалитет
ВРАБОТЕНИ
254
ПРОЕКТИ
867

ISO 9001: 2015

се фокусира на пристап кој се базира на ризикот на организациските процеси и дава помош за одредување на факторите во системите на квалитетно управување за одредување на превентивни мерки како и препознавање и адресирање на ризиците и можностите.

ISO 14001: 2015

Според ISO, ISO 14001:2015 стандародот е применлив во било која организација, без разлика на нејзината големина, видот или природата, и се однесува на сите аспекти на заштитата на животната средина во врска со активностите, производите и услугите кои организацијата сака да ги контролира во оквирот на EMS.

BS OHSAS 18001: 2007

BS OHSAS 18001 е вистински меѓународен стандард кој ги поставува барањата за добра практика за управување со здравјето и безбедноста при работа за која било големина на организација. Обезбедува насоки кои ќе ви помогнат да дизајнирате сопствена здравствена и безбедносна рамка – овозможувајќи ви да ги внесете сите релевантни контроли и процеси во еден систем за управување.

Историја

  • 1991 – Founded a as a family business with 3 employees, as a company for mounting of distribution boxes and retail of cables.
  • 1995 – Expanded and enhanced its overall work with a total of 11 employees……..
1991
Основана
Основана како семеен бизнис
2001
Електроелемент Србија
Електроелемент Србија е основана со седиште во Нови Сад.
2010
Електроелемент - HYUNDAI
Електроелемент стана вториот најголем партнер на корпорацијата HYUNDAI за Југоисточна Европа

Организациска Структура

Организационен менаџмент

Организациската структура во секоја компанија ја дефинира самата компанија преку нејзината референтна рамка, која вклучува овластувања, комуникации, должности и распределување на ресурси.

Организациската структура e всушност перспектива преку која поединци ја гледаат својата организација и нејзината околина. Организациите мора да бидат ефикасни, флексибилни и иновативни за да постигнат одржлива конкурентска предност

Една организација може да се структурира на многу различни начини, во зависност од нејзините цели. Структурата ќе ги одреди начините на кои таа ќе работи и ќе функционира. Организацискиот модел овозможува експлицитно доделување на одговорности за извршување на различни функции и процеси на различни субјекти.

Организациската структура влијае на организациското дејствување, обезбедувајќи цврста подлога на која почиваат стандардизираните задачи и оперативните процедури.

Идеалниот модел зависи од природата на бизнисот и предизвиците со кои се соочува. Моделот е тој кој директно го одредува оптималниот број на вработени и потребниот сет на вештини. Деловните лидери редовно го разгледуваат моделот на организација за да се осигурат дека тој ги поддржува нивните стратешки цели и мисија.

Секоја структура на компанија мора да има воспоставена рамка што ја дефинира хиерархијата. Структурата треба јасно да ја дефинира секоја работа, експлицитно наведувајќи ја функцијата на тоа работно место, обемот и високото раководство на кое се однесува улогата.

Треба да биде добро документирана и лесно достапна за сите вработени, за да се избегне луѓето да се мешаат во врска со нивните задачи и улоги или да трошат време на задачи што не се во нивни можности.